privacybeleid

Privacybeleid

Privacy statement BUILDINGS Living B.V.

Algemeen
BUILDINGS Living B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen respecteren uw privacy. Wij zorgen ervoor, dat de gegevens, die u aan ons toevertrouwt, vertrouwelijk zullen worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een specifiek persoon zoals naam, adresgegevens, e-mailadres, foto’s locatie en andere opnames. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Met deze verklaring voert BUILDINGS Living B.V. geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onze informatieplicht richting betrokkene(n) uit.

Scope
Dit Privacy statement is van toepassing op BUILDINGS Living B.V. (hierna te noemen: BUILDINGS) en aan haar gelieerde bedrijven. Het geeft de basis weer waarom er persoonsgegevens worden verzameld en bewaard.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel?
De persoonsgegevens worden door u aan BUILDINGS Living B.V. aangeleverd via een (digitaal) formulier, door een overeenkomst aan te gaan voor het afnemen van onze diensten en/of producten, door een van onze websites of apps te bezoeken of door ons te benaderen via social media.

Als u een website of app van ons bezoekt verwerken wij persoonsgegevens van u, zodat wij onze onlinediensten en onlineproducten aan kunnen bieden, deze technisch kunnen beheren en verbeteren. Ook analyseren wij de gegevens die we op deze manier verkrijgen al dan niet middels cookies. Zo kunnen wij het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek verwerken. Daarnaast kunt u online-bestelformulieren invullen, opmerkingen plaatsen en/of vragen stellen.

Als u een overeenkomst met ons aangaat verwerken wij uw gegevens met als doel de overeenkomst en de daarbij behorende administratie uit te kunnen voeren. De gegevens die wij o.a. verwerken zijn NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer en geslacht. Daarnaast verweken wij uw gegevens om facturen te kunnen verzenden en betalingen te administreren. Hiervoor verwerken we NAWgegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere relevante gegevens in onze klantenadministratie. Bovendien onderhouden we graag contact met u. Per slot van rekening willen we u graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te kunnen beantwoorden, voor intern beheer en ter behandeling van klachten verwerken wij uw NAW- en contactgegevens. Indien door u uitdrukkelijk gewenst kunt u van ons nieuwsbrieven of aanbiedingen ontvangen, natuurlijk alleen met uw toestemming. Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Tevens kunnen we u benaderen op diverse social media platforms. Overigens kunt u zich hiervoor afmelden via de link onderaan de e-mail of u kunt uw afmelding per brief of telefoon kenbaar maken. We verwerken de volgende gegevens: e-mailadres, NAWgegevens en eventueel uw geslacht (om de correspondentie te personaliseren).

We zijn actief op social media, zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn. U kunt via social media contact met ons opnemen. Dan verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om uw vragen te beantwoorden, om u deel te kunnen laten nemen aan acties, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: uw (gebruikers)naam (social ID), adres en e-mailadres. Soms is het nodig om uw persoonsgegevens te verwerken voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten bijvoorbeeld als u een vraag stelt. Dit doen we dan om u goed van dienst te kunnen zijn en om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. Daarnaast kan het een noodzaak zijn uw gegevens te verwerken voor het analyseren, het onderhoud, de beveiliging en optimalisatie van onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën. 

 

Daarnaast kan de gegevensverwerking ook gebaseerd zijn op de nakoming van een wettelijke verplichting, dan wel geschieden met toestemming van betrokkene of ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

In alle gevallen zullen wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk.

Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als:
- U hiervoor toestemming heeft gegeven;
- De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
- De verwerking wettelijk verplicht is; - Wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden gedeeld met werknemers van BUILDINGS Living B.V., aan haar gelieerde ondernemingen en juridisch adviseurs/consultants/accountant. Die gegevens worden voor het overige niet gedeeld met derde-bedrijven, organisaties of individuen, tenzij één van de volgende situaties zich voordoen:

- uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever/afnemer;
- indien bij het leveren van producten of het verrichten van diensten uit hoofde van de overeenkomsten door ons gebruik wordt gemaakt van derden (zoals vervoerders, outsourcing via zzp-ers) die hebben te handelen in overeenstemming met dit Privacy statement, met inachtneming van geheimhouding en veiligheidsmaatregelen;
- wettelijke verplichtingen waardoor toegang, gebruik of verstrekking van de persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om te handelen in overeenstemming met het toepasselijk recht, de regelgeving, of op verzoek van overheidswege, voor onderzoek van overtredingen of onderzoek naar fraude en bescherming van rechten, eigendommen of veiligheid van BUILDINGS Living B.V., van onze gebruikers of het publiek.

Met de derde-partij die in opdracht van BUILDINGS Living B.V. uw persoonsgegevens verwerkt wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij zich ook moet houden aan de AVG.

Microsoft Clarity
We gebruiken Microsoft Clarity, een webanalysesoftware, op onze website. Deze wordt geleverd door Microsoft Corporation, gevestigd aan One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. In deze context kan Microsoft sommige van uw gegevens ook in de VS verwerken. Er dient te worden opgemerkt dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat niveau van gegevensbescherming is voor gegevensoverdrachten naar de VS, wat verschillende risico's met zich meebrengt voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking. Bij de verwerking van gegevens in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen - met name in de VS) of bij de doorgifte van gegevens naar dergelijke landen, maakt Microsoft gebruik van zogenaamde modelcontractbepalingen in overeenstemming met artikel 46, leden 2 en 3, van de GDPR. Deze Standaard Contractuele Clausules (SKC's) zijn sjablonen die door de EU-Commissie worden verstrekt en dienen om een adequaat niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de Europese normen te waarborgen, zelfs als uw gegevens worden doorgegeven aan en opgeslagen in derde landen. Door middel van deze clausules verplicht Microsoft zich te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming, zelfs als uw relevante gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Het besluit van de EU-Commissie en de bijbehorende modelcontractbepalingen kunnen hier worden bekeken. Meer informatie over de gegevens die door Microsoft worden verwerkt, vindt u in het privacybeleid.

Toestemming
Indien de opdrachtgever/afnemer zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend tot het verwerken van zijn persoonsgegevens, dan blijft BUILDINGS Living B.V. daarop vertrouwen, totdat de opdrachtgever/afnemer schriftelijk aan BUILDINGS Living B.V. kenbaar heeft gemaakt die verwerking te staken of in te trekken.

Beveiliging persoonsgegevens
BUILDINGS Living B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat, rekening houdend met de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, waaronder het gebruik van veilige wachtwoorden voor de toegankelijkheid van apparatuur en virusbeveiliging.

Bewaartermijn
BUILDINGS Living B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de (fiscale) wetgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen (van wie de persoonsgegevens worden verwerkt). BUILDINGS Living B.V. zal conform AVG en haar wettelijke plichten omgaan met de verstrekte persoonsgegevens.

Opdrachtgever/afnemer heeft recht op informatie, op inzage in de persoonsgegevens, het recht om wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens te vragen alsmede het recht op vergetelheid, tenzij er een wettelijke reden is voor BUILDINGS Living B.V. om dit verzoek af te wijzen. Opdrachtgever/afnemer heeft tevens het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. BUILDINGS Living B.V. zal daaraan gehoor geven binnen maximaal vier weken na ontvangst van uw verzoek, tenzij BUILDINGS Living B.V. uw verzoek niet of niet volledig kan uitvoeren bijvoorbeeld vanwege de wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik social media
Op de websites van BUILDINGS Living B.V. zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken. Bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube. BUILDINGS Living B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico.

Indienen klacht
De opdrachtgever/afnemer, van wie persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Wijzigingen
BUILDINGS Living B.V. behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming dan wel de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Contactgegevens BUILDINGS Living B.V.
BUILDINGS Living B.V.
Binnendelta 10H | 1261 WZ Blaricum
WhatsApp: +31 (0)6 829 78 021
Email: info@buildingsliving.com